Server Room หัวใจสำคัญขององค์กร

บริษัท แอเรียล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ได้ประยุกต์ใช้ NB-IoT มาใช้ในการติดตามอุณหภูมิทั้ง โดยนำเซ็นเซอร์มาติดเข้ากับถังเก็บความเย็นที่ใช้ขนส่งเวชภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์แช่แข็ง โดยอุปกรณ์มีการรับ – ส่งข้อมูลผ่านเทคโนโลยี NB-IoT ข้อมูลจะถูกบันทึกและประมวลผลบน Cloud system ดังนั้นข้อมูลจึงเป็นข้อมูลแบบ Real-time ระบบมีการนำมาพัฒนาให้สามารถแจ้งเตือนค่าของอุณหภูมิและความชื้นผ่านช่องทาง LINE Application ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายและไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการใช้งาน

Continue Reading Server Room หัวใจสำคัญขององค์กร

GPS vs IoT สองเทคโนโลยี ที่โคจรเข้าหากัน

ในอดีต การบริหารงานในระบบขนส่งสามารถทำได้ยาก และมีการรั่วไหลของค่าใช้จ่ายต่างๆมากมาย ตั้งแต่การใช้งานรถขนส่งที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการทุจริตต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการ logistic ทางด้านผู้พัฒนาเทคโนโลยี ก็ได้คิดเครื่องมือต่างๆมาช่วยในการบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ ซึ่งจะสามารถช่วยผู้ประกอบการรถขนส่ง สามารถลดต้นทุนที่เกิดจากความรั่วไหลเหล่านี้ กลับมาเป็นกำไรให้กับผู้ประกอบการได้มาก เริ่มจากการใช้ techograph มาบันทึกความเร็วของรถ จนมาถึงเทคโนโลยีดาวเทียม GPS ที่เริ่มเข้าถึงง่ายขึ้น ได้ถูกนำมาใช้ในการบริหารงานขนส่ง โดย GPS ได้ให้ข้อมูลทั้งพิกัด และความเร็ว ทำให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลเป็นข้อมูลที่ใช้ในการบริหารงานรถขนส่งได้อย่างดี การใช้งาน GPS สำหรับการบริหารรถขนส่ง ได้รับความนิยมและเติบโตขึ้นมากในยุคของ โครงข่ายโทรศัพท์ 2G โดยเทคโนโลยีด้านการสือสารได้ช่วยอำนวยความสะดวก…

Continue Reading GPS vs IoT สองเทคโนโลยี ที่โคจรเข้าหากัน

Internet of Things เทคโนโลยีสุดล้ำสำหรับธุรกิจยุคใหม่

Internet of Things หรือ IoT เป็นกรอบแนวคิดของระบบโครงข่ายที่รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลากหลายชนิด ตั้งแต่ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์โครงข่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เซ็นเซอร์ และวัตถุต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้ระบบต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อัตโนมัติทั้งยังเป็นผลให้มนุษย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลากหลายยิ่งขึ้น ควบคุมอุปกรณ์และระบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Continue Reading Internet of Things เทคโนโลยีสุดล้ำสำหรับธุรกิจยุคใหม่

Online Data เทคโนโลยีที่ใช้ติดตามพฤติกรรมตู้เย็นเก็บยา

ในการเก็บรักษายาของโรงพยาบาลนั้นต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยอายุของยาขึ้นกับวิธีการเก็บรักษาซึ่งหากเก็บไม่ถูกต้องยาดังกล่าวมีโอกาสที่จะเสื่อมคุณภาพก่อนวันหมดอายุของยา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษาโรค และอาจเกิดอันตรายจากการใช้ยาที่เสื่อมคุณภาพนั้นได้ จากปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้ตัวยาสำคัญมีการเสื่อมสลายทำให้ปริมาณยาที่ไปออกฤทธิ์ในการรักษาลดลง ไม่ว่าจะเป็น ความชื้น แสงแดด สารเคมี เป็นต้น

Continue Reading Online Data เทคโนโลยีที่ใช้ติดตามพฤติกรรมตู้เย็นเก็บยา

ระบบติดตามสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี IoT

ในปัจจุบันแต่ละหน่วยงานได้เริ่มโครงการเจาะเลือดใกล้บ้าน ก่อนพบหมอ ลดความแออัดในโรงพยาบาล ถือเป็นระบบบริการแบบใหม่ (New Normal) ในการรับการรักษาเพื่อลดการมาตรวจที่โรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น ซึ่งจะช่วยลดโอกาสติดเชื้อจากผู้อื่นและลดการแพร่กระจายเชื้อกรณีตนเองเจ็บป่วย ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่สำคัญคือเพิ่มการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บางสถานพยาบาลมีบริการจัดส่งยาให้คนไข้ถึงบ้าน ตลอดจนให้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ อีกด้วย

Continue Reading ระบบติดตามสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี IoT

ประยุกต์ใช้ IoT กับป่าไม้ เพื่อติดตามระดับ CO2 อุณหภูมิ และความชื้น

Wireless Sensor (เซ็นเซอร์แบบไร้สาย) กับป่าไม้เกี่ยวข้องกันได้อย่างไร? ในปัจจุบันเทคโนโลยี IoT ได้เข้ามามีบทบาทกับงานด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประยุกต์ใช้ Wireless Sensor มาวางในบริเวณที่ต้องการตรวจสอบ เพื่อเฝ้าระวังและทำวิจัยเกี่ยวกับการตรวจจับและวัดระดับ CO2 รวมถึงติดตามอุณหภูมิที่สูงเกินมาตราฐานและเป็นเหตุแห่งการเกิดไฟป่า

Continue Reading ประยุกต์ใช้ IoT กับป่าไม้ เพื่อติดตามระดับ CO2 อุณหภูมิ และความชื้น

การจัดการน้ำเสียของอาคารประเภท ก ด้วย Internet of Things

บริษัท แอเรียล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ได้ประยุกต์ใช้ IoT ให้เข้ามาช่วยมอนิเตอร์เพื่อวิเคราะห์ผลแบบ Real Time มี Sensor ที่สามารถตรวจสอบอุณหภูมิน้ำ, ค่าการเหนี่ยวนำไฟฟ้า, ค่าความเป็นกรดด่าง (pH), ความขุ่น, ปริมาณออกซิเจนในน้ำ รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบเช่น ความดัน, ความชื้น เป็นต้น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งขึ้นไปประมวลผลบน Cloud ทำให้สามารถติดตามคุณภาพน้ำและประเมินคุณภาพน้ำได้อย่างแม่นยำ

Continue Reading การจัดการน้ำเสียของอาคารประเภท ก ด้วย Internet of Things

Solution MEKHA Telematics Gateway

Telematics gateway คือฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อกับหน่วยรับข้อมูล (Input) ได้หลายรูปแบบ และมีเสถียรภาพ เป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ที่มีความยืดหยุ่นสูงมากในการเลือกใช้งานกับกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงาน กลุ่มงานอาคารสถานที่ ใช้เชื่อมโยงกับข้อมูลที่หลากหลาย อาทิ เซ็นเซอร์ ปั๊ม และอื่นๆ ผ่านตัวมันเอง ส่งข้อมูลขึ้นไปที่คลาวด์ ข้อดีคือตัวมันเองสามารถส่งข้อมูลต่างๆทำให้มอนิเตอร์และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามกระบวนการอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมีเสถียรภาพ เป็นมัลติอินพุด รับอินพุดได้หลายรูปแบบและตัวมันเองเป็น output ได้ด้วย จึงเป็นอุปกรณ์ทื่ยืดหยุ่นสูงมากในการเลือกใช้งาน

Continue Reading Solution MEKHA Telematics Gateway

Solution Cold condition monitoring for good health

Cold Condition Tracking เป็นอุปกรณ์ที่มีระบบเฝ้าระวังเพื่อติดตามค่าของอุณหภูมิ โดยอุปกรณ์สามารถขนย้ายไปกับรถขนส่งได้ ซึ่งเหมาะกับการใช้งานในลักษณะของการเก็บรักษาอุณหภูมิความเย็น อาทิ เช่น วัคซีน ยารักษาโรค ชิ้นส่วนอวัยวะ หรือของเย็นของแช่แข็ง เป็นต้น อุปกรณ์มีการรับ – ส่งข้อมูลผ่านเทคโนโลยี NB-IoT โดยข้อมูลจะถูกบันทึกบน Cloud ดังนั้นข้อมูลจึงเป็นข้อมูลแบบ Real-time และสามารถแจ้งเตือนค่าของอุณหภูมิและความชื้นผ่านช่องทาง LINE Application ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่ายและไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการใช้งาน

Continue Reading Solution Cold condition monitoring for good health

Solution Temperature & Humidity Monitoring

บริษัท แอเรียล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด เรานำประสบการณ์ในเรื่อง Data Communications มาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีในการติดตาม อุณหภูมิ และความชื้น นำระบบเข้ามาช่วยทำให้ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็สามารถมอนิเตอร์ได้ตลอดเวลา มีระบบแจ้งเตือนเมื่อค่าที่ตั้งไว้ผิดปรกติ นอกจากนี้ยังสามารถดึงรายงาน เป็นข้อมูลดิบ และเป็นกราฟย้อนหลัง ได้ 3 ปี (surveyor ยอมรับระบบ Paperless เพื่อลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรจากการใช้เอกสาร ) ดังนั้นการที่มีระบบแจ้งเตือนและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิความชื้นออนไลน์ จะทำให้มั่นใจได้ว่ายา เวชภัณฑ์ หรืออากาศภายในห้องนั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ และด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ทำให้สามารถติดตามคุณภาพของยาหรือสิ่งที่ต้องการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพที่สุด

Continue Reading Solution Temperature & Humidity Monitoring