ประยุกต์ใช้ IoT กับป่าไม้ เพื่อติดตามระดับ CO2 อุณหภูมิ และความชื้น

ป่าไม้ (Forest) หมายถึง บริเวณที่มีต้นไม้หลายชนิด ขนาดต่างๆ ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและกว้างใหญ่พอที่จะมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้น เช่น ความเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ มีสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

CO2 ในชั้นบรรยากาศเกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากฝีมือมนุษย์ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยหรือการเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดไม้ทำลายป่านี้ นับว่าเป็นตัวการสำคัญที่สุด ในการปลดปล่อย CO2 ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ทั้งนี้เนื่องจากต้นไม้และป่าไม้มีคุณสมบัติที่ดี คือ สามารถดูดซับ CO2 ไว้ก่อนที่จะลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้นเมื่อพื้นที่ป่าลดน้อยลง ปริมาณ CO2 จึงขึ้นไปสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศได้มากขึ้น ผลการศึกษาของ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ระบุว่า CO2 เป็นก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุสำคัญของ “ภาวะโลกร้อน”

ผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อนต่อป่าไม้นั่นคือ ไฟป่า  การปล่อยCO2 โดยมนุษย์ ทำให้เกิดการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยเฉพาะช่วงอากาศร้อน หลายพื้นที่ประสบภัยแล้ง พืชพรรณเหี่ยวเฉา ไม่อาจจะเติบโตและดูดซับCO2  ส่งผลให้มีการปล่อยCO2 สู่อากาศมากขึ้น ส่งผลต่อการลดอัตราการเติบโตและคุณภาพของต้นไม้ ,ขาดช่วงการสืบพันธุ์ทดแทนตาม สร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งตามมาอีก มีหลายโครงการที่สนับสนุนให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก อาทิเช่น การปลูกและฟื้นฟูป่าในรูปแบบ CSR ของภาคเอกชน, โครงการธนาคารต้นไม้ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการลดก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ เป็นต้น

Wireless Sensor (เซ็นเซอร์แบบไร้สาย) กับป่าไม้เกี่ยวข้องกันได้อย่างไร?

ในปัจจุบันเทคโนโลยี  IoT ได้เข้ามามีบทบาทกับงานด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประยุกต์ใช้ Wireless Sensor มาวางในบริเวณที่ต้องการตรวจสอบ เพื่อเฝ้าระวังและทำวิจัยเกี่ยวกับการตรวจจับและวัดระดับ CO2 รวมถึงติดตามอุณหภูมิที่สูงเกินมาตราฐานและเป็นเหตุแห่งการเกิดไฟป่า

บริษัท แอเรียล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด เรานำประสบการณ์ในเรื่อง Data Communications มาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยี จึงเกิดเป็น Total Solution Wireless sensor เป็นด่านแรกในการตรวจสอบ อุณหภูมิ ความชื้น และแก๊สในธรรมชาติ ทำให้สามารถติดตามพารามิเตอร์ที่ต้องการวัดได้ตลอดเวลา  และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปรกติ นอกจากนี้ยังสามารถเรียกดูรายงานย้อนหลัง ได้ 3 ปี ซึ่งระบบนี้สามารถใช้ได้จริงในปัจจุบันแล้วค่ะ

Solution ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้