Online Data เทคโนโลยีที่ใช้ติดตามพฤติกรรมตู้เย็นเก็บยา

ในการเก็บรักษายาของโรงพยาบาลนั้นต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยอายุของยาขึ้นกับวิธีการเก็บรักษาซึ่งหากเก็บไม่ถูกต้องยาดังกล่าวมีโอกาสที่จะเสื่อมคุณภาพก่อนวันหมดอายุของยา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรักษาโรค และอาจเกิดอันตรายจากการใช้ยาที่เสื่อมคุณภาพนั้นได้ จากปัจจัยของสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้ตัวยาสำคัญมีการเสื่อมสลายทำให้ปริมาณยาที่ไปออกฤทธิ์ในการรักษาลดลง ไม่ว่าจะเป็น ความชื้น แสงแดด สารเคมี เป็นต้น

ตู้เย็นเก็บยา เป็นตู้แช่เวชภัณฑ์ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ โดยที่สามารถตั้งค่าการควบคุมความเย็นได้ โดยทั่วไปมีอุณหภูมิในช่วง 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส ถ้าหากวัคซีนหรือยาที่ต้องเก็บรักษาไม่อยู่ในสภาวะแวดล้อมเหมาะสม สาเหตุอาจเกิดจากการที่ ตู้เย็นเก็บยาชำรุด ขอบยางประตูเสื่อม กระแสไฟฟ้าผิดปกติ หรือในตู้เย็นบางรุ่นที่มีระบบการละลายน้ำแข็งอัตโนมัติโดยใช้ความร้อนหรือตัดการทำงานของระบบคอมเพรสเซอร์ ก็จะส่งผลให้วัคซีนหรือยาเสื่อมคุณภาพได้ ในปัจจุบันใช้วิธีจดบันทึกอุณหภูมิอย่างน้อยวันละ 1-3 ครั้ง และต้องมีการตรวจสอบอุณหภูมิโดยอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่ผ่านการสอบเทียบ

แต่จะมั่นใจได้อย่างไรว่าระหว่างวันตู้เย็นยังอยู่ในสภาพที่ความเย็นคงที่ บริษัทแอเรียล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด เราจึงนำประสบการณ์ในเรื่อง Data Communications มาประยุกต์ด้วยเทคโนโลยี IoT  ทำให้สามารถตรวจสอบ ติดตาม บันทึกข้อมูลอุณหภูมิ แจ้งเตือนความผิดปรกติหากอุณหภูมิอยู่นอกช่วงที่กำหนด และทำให้รับรู้พฤติกรรมของตู้เย็นเก็บยา แบบ Real Time         

ข้อมูลอ้างอิง

Solution ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้