MEKHA Industrial Gateway

MEKHA Industrial Gateway

คุณสมบัติอุปกรณ์
Industrial Gateway
1) LED 4 ดวง
2) สายอากาศ GSM 1 ชุด
3) สายอากาศ GPS 1 ชุด
4) 3G (UMTS) : 800/850/2100 MHz
5) สามารถใช้กับแรงดัน 9-36 โวลต์ โดยมีการป้องกันแรงดัน
6) GSM: H330s is a highly integrated 3G wireless communications modules
(Quad – band GSM/GPRS/EDGE, Quad – band HSPA/HSPA+)
7) GPS Reciver U-blox 8 engine GPS/GLONASS Reciever
8) Integrated Supervisor Watchdog Timer
9) อุณหภูมิใช้งานระหว่าง -40 to +85 °C

จากภาพ

1. เสาอากาศ 2.4GHz รูปที่ 1.1
2. เสาอากาศ GSM รูปที่ 1.2
3. เสาอากาศ GPS รูปที่ 1.3
4. สาย Adapter รูปที่ 1.4
5. LED แสดงสถานะ Sensors
• ไฟกระพริบ หมายถึง ได้รับข้อมูล
• ไฟติดค้าง หมายถึง รอรับข้อมูล
6. LED แสดงสถานะ TCP
• ไฟกระพริบ หมายถึง ส่งข้อมูล
• ไฟติดค้าง หมายถึง Connected
• ไฟดับ หมายถึง ไม่ Connected
7. LED แสดงสถานะ GPS
• ไฟกระพริบ หมายถึง รับสัญญาณ GPS ได้
• ไฟติดค้าง หมายถึง รับสัญญาณ GPS ไม่ได้
8. LED แสดงสถานะ 3G
• ไฟกระพริบเร็ว หมายถึง Data Communication
• ไฟกระพริบช้า หมายถึง Voice Communication
• ไฟติดค้าง หมายถึง GSM ON
• ไฟดับ หมายถึง GSM OFF
9. ช่องเสียบ Adapter
• เป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟเลี้ยงอุปกรณ์