In house training หัวข้อ “สิ่งเล็กๆที่มองไม่เห็นต่อยอดสู่การอนุรักษ์พลังงาน”

บรรยาย จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร โรงพยาบาลมหาชัย2  โดย คุณเพชร ใจหาญ วิทยากรจากบริษัท แอเรียล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและผลกระทบจากการใช้พลังงาน เน้นการปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมโน้มน้าวใจผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบถึงความจำเป็น ผลกระทบและวิธีการอนุรักษ์พลังงาน ให้สำนึกถึงการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ใส่ความเห็น