ความสำคัญของเวลากับองค์กร

“เวลา” ถูกคาดหมายไว้สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามล้วนเกี่ยวพันกับเวลาทุกเรื่อง ทั้ง เวลาเกิด เวลาตาย เวลาเยียวยา เวลาไว้ทุกข์ เวลาที่จะค้นหา เวลาที่จะหยุดค้น เวลาทำงาน  เวลาทำความสะอาด เก็บกวาด หรือเวลาที่จะพูด  ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าการดำเนินชีวิตของคนในสังคมส่วนใหญ่อยู่ภายใต้กรอบของเวลาในทุกกิจกรรมที่ต้องทำ

ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลา

  • เวลาเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมานานเท่าใดแล้วเมื่อนับถึงปัจจุบัน
  • เวลาเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน หรือหลังเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์อื่นๆ
  • เวลาเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นหรือสิ้นสุดในเวลาใด และช่วงเวลาใด
  • เวลายังเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะบอกให้รู้ถึงความสัมพันธ์หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทาง ประวัติศาสตร์

ในหน่วยงาน อาทิเช่น โรงพยาบาล เคยนับไหมว่านี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วที่ต้องหมุนเข็มนาฬิกาแต่ละเรือนปรับให้เวลาตรงกัน แม้จะน่าหงุดหงิดแต่นั่นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เวลาแต่ละแผนกเดินตรงกัน เพราะเวลาถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจผู้ป่วยตามเวลา การให้ยาผู้ป่วยตามรอบการรักษา การรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินที่ทุกวินาทีส่งผลต่อความเป็นความตาย หรือการบันทึกเวลาเกิดเวลาตายอาจมีปัญหาที่ต้องถกเถียงกันในที่ประชุมว่าเหตุการณ์ไหนเกิดก่อนเกิดหลัง ณ สถานที่ใด แผนกใด การปรับเวลาบนนาฬิกาทั้งหมดให้ตรงกันทั้งโรงพยาบาลจึงเป็นเรื่องสำคัญ จะทำให้การบริการรักษาพยาบาลและติดต่อสื่อสารระหว่างแผนกเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

               มันเป็นเรื่องปกติมาก ที่เวลาในแต่ละแผนกจะไม่ตรงกัน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเช่นกัน มีเทคโนโลยี 2020 ที่อยากแนะนำ นั่นคือ MEKHA Synchronize Real Time Clock ด้วยการรับสัญญาณจาก GPS โดยตรง  ทำให้นาฬิกาทุกเรือนนั้นมีเวลาที่เที่ยงตรงและตรงกันอยู่เสมอ ระบบจะตั้งเวลาอัตโนมัติ วันละ 4 รอบ หรือทุกๆ 6 ชั่วโมง ในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้อง เช่น ไฟดับ Digital Real Time Clock จะยังสามารถรักษาเวลาให้มีความเที่ยงตรงได้ด้วย ฐานเวลาภายใน และเมื่อ ระบบไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ Digital Real Time Clock ก็จะสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ ทำให้มั่นใจได้ว่าเวลานั้นเดินตรงกันในระดับเสี้ยววินาทีอย่างแน่นอน

ข้อมูลอ้างอิง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2

https://www.im2market.com/2016/10/19/3631