ระบบติดตามสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยี IoT

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่เรียกว่า “New Normal” หรือ “New Norm” ขึ้น ซึ่งหมายถึง “ความปกติใหม่” นั่นคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในการใช้ชีวิตประจำวัน และ การขับเคลื่อนทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะออนไลน์

ในปัจจุบันแต่ละหน่วยงานได้เริ่มโครงการเจาะเลือดใกล้บ้าน ก่อนพบหมอ ลดความแออัดในโรงพยาบาล ถือเป็นระบบบริการแบบใหม่ (New Normal) ในการรับการรักษาเพื่อลดการมาตรวจที่โรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น ซึ่งจะช่วยลดโอกาสติดเชื้อจากผู้อื่นและลดการแพร่กระจายเชื้อกรณีตนเองเจ็บป่วย ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่สำคัญคือเพิ่มการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บางสถานพยาบาลมีบริการจัดส่งยาให้คนไข้ถึงบ้าน ตลอดจนให้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ อีกด้วย

 

 

สิ่งส่งตรวจ อาทิเช่น เลือด อุจจาระ ปัสสาวะ และเสมหะ เป็นต้น คือสิ่ง ที่นำมาทดลองทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีมากมายหลาย ชนิด แต่ละชนิดจะมีวิธีเก็บและการรักษาสภาพก่อนการตรวจ จุดประสงค์ของการตรวจ รวมถึงมาตรฐานในการเก็บและการขนส่งที่แตกต่างกัน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะต้องเข้าใจและให้ความสำคัญกับการเก็บตัวอย่างแต่ละชนิดให้ถูกต้องตามมาตรฐานกำหนดไว้

หากสิ่งส่งตรวจเก็บมาไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการวินิจฉัย หรือห้องปฏิบัติการปฎิเสธสิ่งส่งตรวจทำให้ต้องเก็บซ้ำ สูญเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และเสียเวลา บริษัทแอเรียล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด เราจึงนำประสบการณ์ในเรื่อง Data Communications มาประยุกต์ด้วยเทคโนโลยี IoT  สามารถตรวจสอบและติดตามสิ่งส่งตรวจ ทำให้รับรู้ข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้นหรือ Location ระหว่างต้นทางถึงปลายทาง ตั้งแต่การเก็บตัวอย่าง การขนส่ง ตลอดจนการจัดเก็บสิ่งส่งตรวจ ให้มีความถูกต้องและได้คุณภาพ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ข้อมูลอ้างอิง

Solution ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้