เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วย Internet of Things

สำหรับโรงพยาบาลแล้ว การบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ถือได้ว่าเป็นบริการด่านหน้า เปรียบเสมือนประตูต้อนรับผู้ป่วย  เนื่องจากผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายไปตามจุดตรวจวินิจฉัยตลอดจนการรักษาพยาบาลตามหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ การเคลื่อนย้ายต้องมีความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้องและปลอดภัย หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น เช่น ไม่พบเจ้าหน้าที่เวรเปล ณ จุดบริการ หรือเจ้าหน้าที่เวรเปลส่งล่าช้า ส่งผิดหน่วยงาน อาจส่งผลเสียต่อระบบการรักษาพยาบาลของผู้รับบริการรายถัดไป บางรายอาจต้องรับบริการเป็นครั้งถัดไป หรือบางรายหากเกิดอุบัติการณ์ระหว่างการเคลื่อนย้าย อาจเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ฉะนั้นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาพยาบาล

เพื่อให้เกิดความสะดวกในการรับบริการของผู้ป่วย และ เป็นการส่งเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่พยาบาลตามแผนกต่างๆให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น ได้แก่ เรื่องของความแม่นยำในการสื่อสาร ลดภาระการรอคอย ความรวดเร็วในการมาถึงของเจ้าหน้าที่เวรเปล รวมถึงข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่เวรเปล บริษัท แอเรียล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการเวรเปล เพื่อให้ผู้ป่วยและบุคคลากรทางการแพทย์มีความสะดวกยิ่งขึ้น  สามารถทราบความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างทันที ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ระหว่างหน่วยบริการที่ขอใช้บริการโดยศูนย์กลางสามารถบริหารจัดการเจ้าหน้าที่เวรเปลให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระบบจะบันทึกผลการทำงานที่แท้จริงแบบ (real time) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ศูนย์กลางในการจัดทำข้อมูลทางสถิติ สำหรับใช้สำหรับประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เวรเปลที่สามารถนำไปปรับปรุงการบริการได้