บรรยาย จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร โรงพยาบาลมหาชัย2  โดย คุณเพชร ใจหาญ วิทยากรจากบริษัท แอเรียล คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด เพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและผลกระทบจากการใช้พลังงาน เน้นการปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมโน้มน้าวใจผู้ปฏิบัติงานให้รับทราบถึงความจำเป็น ผลกระทบและวิธีการอนุรักษ์พลังงาน ให้สำนึกถึงการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

Leave a Reply