อบรมการใช้งานระบบคิว

ภาพบรรยากาศการอบรมใช้งาน Smart Wireless Queue Management System